14 / 100

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 13 artiklan mukainen seloste
Päivitetty 15.01.2021

1. Rekisteri

KarmaMedia-verkkopalvelun käyttö

2. Rekisterinpitäjä

KarmaMedia Oy, Mediatuotantoyhtiö, postiosoite Olarinluoma 16, 02200, Espoo.

Puhelinnumero: 050 4994 123

Sähköposti: contact@karmamedia.fi

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Teemu Myöhänen

Puhelinnumero: 050 4994 123

Sähköposti: teemu@karmamedia.fi

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava Teemu Myöhänen
teemu@karmamedia.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Yhteydenottolomakkeiden tarkoitus on tarjota mahdollisuus ottaa yhteyttä, kerätä tietoa yrityksen sisäiseen markkinointiin sekä antaa palautetta KarmaMedia.fi-verkkopalveluun liittyvissä asioissa. Lomakkeilla kysytään lähettäjän yhteystiedot  käsittelyä varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteina ovat rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojensa käsittelyyn yrityksen markkinoinnillisissa tarkoituksissa. Henkilötietojasi käsitellään aina henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla kohta A
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla kohta E

6. Rekisterin tietosisältö

Lomakkeelta tallennetaan ne yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero), jotka palautteen lähettäjä on ilmoittanut sekä viestin sisältö.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Palautteen lähettäjät ovat ilmoittaneet tiedot itse omalla suostumuksellaan. Tietoja tallennetaan KarmaMedia.fi-verkkopalvelun sivuston analytiikkaan sekä yrityksen markkinointiin lähettämisen yhteydessä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti organisaation ulkopuolelle. Yksittäinen viesti luovutetaan vain niille, joiden asiantuntemusta palautteeseen vastaamiseen tarvitaan tai joille viesti on osoitettu. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.

9. Tietojen siirto EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle.

10. Tietojen säilytysaika

Lomakkeilla tehdyissä yhteydenotoissa ilmoitettujen henkilötietojen säilytysaika on 5 vuotta.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Sähköisessä muodossa olevat tiedot tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen. Manuaalista aineistoa käsitellään lukituissa tiloissa, joihin on rajattu pääsy.

Sähköinen aineisto: Saapuneiden viestien, palautteiden, luku- ha lähetyspoistamisoikeudet on rajattu vain KarmaMedia.fi-verkkopalvelusta vastaaville työntekijöille.

Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään ainoastaan KarmaMedia-verkkopalvelusta vastaaville henkilöille.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiinsa. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumus sekä pyytää kyseisten tietojen poistamista.

Henkilön, joka haluaa tarkastaa, korjata tai poistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä on toimittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti.